top of page

Visie

Visie

Situering

Fundamentele uitgangspunten

Gemeenteschool ‘t Blokje is een basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. Wij volgen de leerplannen van OVSG, goedgekeurd en geënt op de eindtermen bepaald door de Vlaamse Overheid. Onze school biedt onderwijs aan jongens en meisjes vanaf de leeftijd van 2 jaar en zes maanden.

Het schoolbestuur is het gemeentebestuur van Wuustwezel, Gemeentepark 1.
Als openbare instelling staat onze school open voor alle kinderen, welke ook de levensopvatting van de ouders is.
De vrije keuze van de cursus godsdienst of niet-confessionele zedenleer is dan ook gewaarborgd.

De school waarborgt een open karakter en staat bijgevolg open voor alle leerplichtige kinderen, ongeacht hun overtuiging, sociale of etnische afkomst, sekse of nationaliteit.

We erkennen de verscheidenheid van waarden en overtuigingen binnen een samenleving, en willen die onbevooroordeeld met elkaar confronteren.

Wij zijn een deel van een democratische samenleving en laten verschillende opvattingen over mens en maatschappij naast elkaar bestaan. We stimuleren respect voor elkaars opvattingen.

In onze leefregels leren we kinderen met elkaar omgaan en voeden hen op tot volwaardige deelnemers aan een democratische samenleving.

Alle kinderen krijgen gelijke ontwikkelingskansen, overeenkomstig hun mogelijkheden. De school stimuleert zelfredzaamheid door kinderen mondig en weerbaar te maken.

De school heeft aandacht voor de harmonische persoonlijkheidsvorming en hecht evenveel waarde aan kennisverwerving, attitudevorming als aan lichamelijke ontwikkeling.

De school staat volledig achter het gelijke- kansenbeleid, komt op voor kansarme kinderen en probeert de gevolgen van de sociale ongelijkheid om te buigen. Daarvoor heeft de school een pijnpuntenprogramma.

De school voedt op tot respect voor de eigenheid van elke mens. De school stelt dat een gezonde leefomgeving het recht is van iedereen.

De school brengt de leerlingen de gedachte bij voor het Europese burgerschap en vraagt aandacht voor het mondiale en multiculturele gemeenschapsleven.

De school draagt de beginselen uit van de universele verklaring van de rechten van mens en kind. Vooroordelen en discriminatie wijst de school van de hand.

Fundamentele uitgangspunten

Elk kind ontwikkelt en leert anders

Elk kind moet gewaardeerd worden binnen zijn/haar eigenheid, want hij/zij komt enkel tot leren wanneer het zich veilig, begrepen en beschermd voelt. Het kind heeft recht op kansen die aansluiten bij zijn/haar noden en sterktes binnen zijn/haar tempo.

We trachten het kind bewust te maken van zijn eigen mogelijkheden door het bijbrengen van kennis, vaardigheden, attitudes, structuur en regelmaat in werken en denken. Wij stimuleren hierbij het kind tot grote zelfstandigheid en zelfsturing.

Dit ontwikkelings-, leerproces heeft als functie het uitbouwen van een positief, evenwichtig zelfbeeld en zelfkennis bij het kind.

Elk kind groeit op, leert en werkt in een zeer veranderlijke wereld.

Kunnen functioneren en zich gelukkig voelen in deze zeer complexe, snel veranderlijke wereld vraagt een grote relatiebekwaamheid van het kind. Sturen en aanleren van sociale vaardigheden is een wezenlijk onderdeel geworden binnen een moderne onderwijswereld. Binnen dit oefenen naar ‘sociaal vaardig’ worden, trachten wij het kind: 

een positieve, solidaire en kritische ingesteldheid naar de maatschappij,

een verantwoordelijkheidszin naar zichzelf (lichaam en geest) en elkaar, mensen in de wereld, dieren, natuur en milieu te laten ontwikkelen. 

Wij zien het kind als een zelfstandig creatief ontwikkelend wezen dat leert uit eigen ervaringen in confrontatie met het aangeboden leefmilieu van het kind. Wij, opvoeders, gaan hiermee motiverend en respectvol om.

Doelterreinen binnen onze visie op opvoeding en onderwijs

Wij zijn een zorgzame, dynamische, open school waarbinnen onderwijskwaliteit en de leerlingen centraal staan.

Visie op opvoeding en onderwijs

Wij zijn een zorgzame, dynamische, open school waarbinnen onderwijskwaliteit en de leerlingen centraal staan.
Onze vier doelterreinen binnen onze visie op opvoeding en onderwijs:

Onderwijzen (spelend leren)

Optimale aanwending van het lestijdenpakket.

Aandacht bij het samenstellen van de leergroepen.

Doordachte wijzen van observeren en rapporteren.

Nadruk op zelfstandig leren en verwerken van leerstof.

Betrekken van leerlingen bij hun eigen groeiproces.

In een zorgende omgeving

Extra voorzieningen voor leerlingen met een beperking of leerbedreigde kinderen.

Uitgebreid zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid.

Komen tot optimale leer- en ontwikkelingskansen van alle leerlingen.

Samenleven

In relatie met de omgeving, de wereld rondom, de wereld ver weg.

Stimuleren van expressieve, fysieke en creatieve mogelijkheden.

Ontdekken en voeden van talenten.

Oefenen van sociale vaardigheden.

Respectvol opgaan met elkaar.

Communicatie


Versterken van de band tussen school en gemeenschap

Met ouders

Met teamleden

Met de kinderen

Met derden, externe organisatie

bottom of page