top of page

PRIVACYVERKLARING GEMEENTE WUUSTWEZEL

De gemeente Wuustwezel respecteert en beschermt de persoonlijke levenssfeer van haar burgers, werknemers, leveranciers en klanten in functie van de uitvoer van de Algemene verordening gegevensbescherming (= GDPR) van 27 april 2016.

Wat wordt van u verwerkt?


De gemeente Wuustwezel verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens zoals uw naam, adres, leeftijd, geslacht, medische gegevens,… bij de uitvoer van de verschillende gemeentelijke taken. Deze persoonsgegevens worden steeds verwerkt binnen de context van iedere taak op zich. Er worden niet meer gegevens gevraagd of verwerkt dan nodig om de concrete taak (bv.het afleveren van een omgevingsvergunning) te vervullen. Indien de gemeente uw gegevens binnen een andere context wil gebruiken dan zal zij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen. Uw gegevens worden niet samengevoegd tot een persoonlijk profiel om op basis daarvan bepaalde acties uit te voeren (profilering of geautomatiseerde besluitvorming).  Wanneer de gemeente deze techniek op een bepaald ogenblik wil gebruiken dan zal hiervoor uw toestemming worden gevraagd en zal dit in het privacybeleid worden ingeschreven.
 
Waarom worden uw gegevens verwerkt?


Er zijn verschillende redenen waarom uw gegevens worden verwerkt of de overheid een handeling onderneemt. 

A) Op basis van concrete vraagstelling of aanvraag. 
Over de meeste van deze verwerkingen is er informatie op de gemeentelijke website te vinden. Vaak zijn het zaken die tot doel hebben iets te laten registreren of iets te ontvangen. Ze vertrekken allemaal vanuit een concrete vraag.  We maken hierbinnen volgend onderscheid. 

A.1 Wettelijk verplichte aanvragen en aangiftes (WETGEVING/ALGEMEEN BELANG)
Deze zaken berusten steeds op wetgeving die het algemeen belang beoogt. Dit zijn veel zaken van de burgerlijke stand, ruimtelijke ordening zoals geboorteaangifte, omgevingsvergunning,…

A.2 Niet wettelijk verplichte vragen en aanvragen (TOESTEMMING)
Deze zaken zijn vrijblijvend bijvoorbeeld het intekenen op een nieuwsbrief van de gemeente, uw contactgegevens nalaten voor extra informatie naar aanleiding van een informatievergadering, informatievragen, vrije sollicitaties,…

B) Op basis van wetgeving of algemeen belang (WETGEVING/ALGEMEEN BELANG)
Een deel van de verwerkingen gebeurt niet op basis van een aanvraag, maar omdat het wettelijk moet of omdat het als een taak van algemeen belang wordt gezien. Voor de verwerving van de gegevens steunt men hier voornamelijk op al beschikbare informatie in Federale of Vlaamse databanken zoals het Rijksregister, Kadaster,… of  feitelijke vaststellingen.

Voorbeelden:

- het heffen van belastingen;
- ambtshalve inschrijving of afschrijving;
- het uitvoeren van een openbaar onderzoek;
- het informeren van pachters, aanpalende eigenaars en omwonenden van het schietveld naar aanleiding van schietoefeningen;
- het informeren van burgers van beslissingen van de gemeenteraad via het gemeentelijk infoblad.

C) Op basis van het verbeteren van de dienstverlening in het algemeen belang (ALGEMEEN BELANG)
Het betreft voornamelijk het statistisch verwerken van de dienstverlening in functie van het opmaken van beleidsrapporten, beleidsplannen en jaarverslagen.

D) Op basis van archivering in het algemeen belang (ALGEMEEN BELANG)
Sommige informatie dient behouden te blijven omwille van zijn historische of culturele waarde. Dit wordt grotendeels vanuit het Rijksarchief bepaald. Naast deze richtlijnen zal de gemeente geen bijkomende gegevens van burgers verzamelen met het oog op archivering tenzij dit doel effectief publiekelijk kenbaar gemaakt wordt of een schenker de stukken aan de gemeente schenkt met het oog op blijvende bewaring voor toekomstige generaties.

Hoelang blijven uw gegevens bewaard?
De bewaartermijn is variabel en verschilt van dossier tot dossier. De selectielijsten van het Rijksarchief worden gebruikt om te oordelen hoelang een bepaald document/dossier behouden moet blijven. Deze lijsten leggen de bewaartermijnen van de dossiers voor de verschillende overheden vast en zijn vrij voor iedereen raadpleegbaar op de website van het Rijksarchief.
 
Doorgifte van uw gegevens


In het kader van de uitvoer van de gemeentelijke taken gebeurt de doorgifte van persoonsgegevens voornamelijk aan hogere overheden zoals de dienst Vreemdelingenzaken, Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid, Dienst Stedenbouw,… Deze doorgiften zijn wettelijk geregeld of de procedure is vastgelegd in een koninklijk besluit of een ministeriële omzendbrief.

Verder kunnen er ook doorgiften zijn aan justitie en politiediensten naar aanleiding van gerechtelijk onderzoek. Verder zijn er ook doorgiften aan bepaalde gereglementeerde beroepen zoals advocaten, notarissen en deurwaarders. Met betrekking tot personenlijsten kent het Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters een uitzondering toe aan instellingen die taken van algemeen belang vervullen. Het is aan het schepencollege om te oordelen of zulke lijst kan worden afgeleverd na onderzoek van de aanvraag. Gemeente Wuustwezel verkoopt, noch verhuurt noch leased personenlijsten aan overige derden.

Veiligheid van uw gegevens
Gemeente Wuustwezel stelt uw digitale en papieren persoonsgegevens veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of vernietiging. Zij stelt de gegevens die u aanlevert aan computerservers veilig in een gecontroleerde zekere omgeving. Wanneer persoonlijke informatie (zoals een creditcardnummer) wordt overgedragen naar andere websites, wordt het altijd beschermd door Secure Socket Layer (SSL) beveiliging, die alle gevoelige informatie onherkenbaar codeert alvorens te verzenden.
 
Gebruik van cookies


De gemeentelijke website gebruikt “cookies” om u te helpen uw online ervaring op u af te stemmen. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch door de webpagina server op uw harde schijf wordt opgeslagen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een programma te laten werken of om virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden op unieke wijze aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat u de cookie heeft toegekend.

Een van de primaire doelen van cookies is om te voorzien in een middel om u tijd te besparen. Het doel van een cookie is om de webserver in te lichten dat u  bent teruggekomen naar een specifieke pagina. Bijvoorbeeld, als u gemeente Wuustwezel pagina’s individualiseert, of u zich registreert bij een gemeente Wuustwezel site of services, zal de cookie gemeente Wuustwezel helpen bepaalde informatie over u te herinneren voor latere bezoeken. Dit vergemakkelijkt het proces betreffende het opslaan van uw persoonlijke gegevens, zoals betaaladres, afleveradres etc. Wanneer u terugkeert naar dezelfde website, zal de informatie die u reeds hebt opgegeven worden teruggehaald, zodat u makkelijk de op u afgestemde kenmerken kunt gebruiken.

U hebt de mogelijkheid om cookies te accepteren of af te slaan. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kan meestal de instellingen van uw browser wijzigen om het gebruik van cookies uit te schakelen, als u daar voorkeur aan geeft. Als u kiest om het gebruik van de cookies uit te schakelen, leidt dit echter tot een minder goede werking van de interactieve kenmerken van gemeente Wuustwezel services of websites die u bezoekt.

Recht van vergeten te worden


U hebt als betrokkene het recht om uw gegevens te laten wissen. Dit is alleen mogelijk voor zaken die berusten op toestemming zoals hoger geschetst. De gegevens zullen dan onherroepelijk vernietigd worden of uit onze databanken worden geschrapt. Voor nieuwsbrieven volstaat het te klikken op de uitschrijflink om uw contactgegevens te laten verwijderen. Voor foto’s van gemeentelijke evenementen op de website volstaat het een mail te sturen naar de communicatiedienst om deze foto te laten verwijderen indien u niet wil dat deze gepubliceerd wordt.
 
Recht op inzage of correctie


U hebt het recht op inzage of een uittreksel te krijgen van uw eigen persoonlijke gegevens conform de onderrichtingen. Mochten bij nazicht bepaalde zaken foutief zijn dan heeft u het recht deze informatie te laten verbeteren. Verder heeft u recht op uitleg waarom een bepaalde verwerking wordt uitgevoerd of waarom we bepaalde gegevens verwerken.
 
Recht op beperking/bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens


U mag bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of vragen de verwerking van uw gegevens te beperken. Er zal dan gekeken worden in welke mate het bezwaar gegrond is en op welke wijze er aan uw verzoek kan worden voldaan. Wij benadrukken dat u ook steeds in beroep kan gaan bij de gegevensbeschermingsautoriteit.  
 
Gebruik maken van uw rechten of bijkomende informatie


Om gebruik te maken van uw rechten in kader van de GDPR of indien u meer informatie wenst aangaande deze privacyverklaring kan u hiervoor contact opnemen met de gemeentelijke  functionaris voor gegevensbescherming (DPO).

Contactgegevens: DPO (Data Protection officer), Gemeente Wuustwezel, Gemeentepark 1, 2990 Wuustwezel, privacy@wuustwezel.be of 03 690 46 12

Historiek aanpassingen


Gemeente Wuustwezel zal de privacyverklaring up-to-date houden. Zij raadt u aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe de gemeente uw informatie beschermt. 

Versie 1.0 (31/05/2018)

bottom of page